Kuva

RISTIMÄKI I RAVATTULA

Finlands äldsta kyrkoplats


Den arkeologiska avdelningen vid Åbo universitet har gjort utgrävningar vid Ristimäki (sv ”Korsbacka”) i Ravattula, nära Åbo, sedan år 2010. År 2013 hittades på platsen resterna av en kyrkobyggnad som daterats till en tidsperiod från slutet av 1100-talet till 1200- talets första decennier, det vill säga till tiden före Finlands kyrkliga organisering.

Kyrkan är tillsvidare den äldsta, och den enda kyrkliga byggnaden i vårt land från detta skede i kristnandet.

Ristimäki-kyrkan var en träkyrka, som byggdes på stenfot. Kyrkan var tvådelad. I väster fanns en kvadratisk kyrkosal, och i öster ett mindre och smalare kor, där altaret fanns. Kyrkan hade timmerväggar, och golvet var gjort av plankor. Kyrkan var troligtvis byggd i liggande timmer. Av kyrkan finns idag stenfoten och altargrunden kvar, väl skyddade under jorden.

Jämfört med nutidens kyrkor var Ristimäki-kyrkan förhållandevis liten, men den har trots det under sin användningstid tydligt kunnat urskiljas i det omkringliggande landskapet. Den ca tio meter långa kyrkan stod på en liten kulle på Aura ås sluttning, och det fanns plats för tiotals personer inne i kyrkan.


Kuva

Kyrkan är omgiven av en kyrkogård, där hundratals avlidna begravts. Hittills har endast ett fåtal gravar utgrävts arkeologiskt. De flesta gravarna finns i närheten av kyrkan - den plats som ansågs vara den mest värdiga. Enligt naturvetenskapliga tidsbestämningar kan gravgården ha tagits i bruk redan ett århundrade innan kyrkan började byggas. Kyrkogården har varit omgärdad av en bogårdsmur. Vid kullens ytterkanter har rester av murens stengrund hittats.

Eftersom utgrävningsprojektet fortsättningsvis pågår, är många detaljer angående Ristimäki ännu oklara. De områden som utgrävts är på grund av bristande resurser förhållandevis små. Många intressanta fynd, som till exempel resterna av en klockstapel, kan ännu finnas gömda under jorden. Den exakta tiden för kyrkans grundande är tillsvidare heller inte känd. Vid kommande utgrävningar försöker man få svar på dessa, och många andra frågor.

Baserat på radiokolmetoden och fynd av föremål har det konstaterats att användningen av kyrkan och gravgården har upphört under 1200-talets andra kvartal. Kyrkan har inte brunnit, utan har troligtvis övergetts och lämnats att förfalla. Vid samma tid grundades sydvästra Finlands församlingar, och även Ravattulas kyrkliga verksamhet flyttades från byn, troligtvis till den nygrundade sockenkyrkan i S:t Karins. Till slut var det endast platsens namn, Ristimäki (sv ”Korsbacka”), som levde kvar och påminde om Ravattulas forntida kyrkobyggnad och kyrkogård. Kyrkan låg glömd under jorden i nästan 800 år innan den hittades hösten 2013.

Kuva

Ristimäki är ett unikt fornminne, som ger nya perspektiv på Finlands tidiga medeltid, kristnandet och den kyrkliga organiseringen. Vid Ristimäki befinner man sig helt konkret vid Finlands kyrkliga kulturs ursprung. De arkeologiska utgrävningarnas betydelse förstärks vid Ristimäki ytterligare av att inga skriftliga källor från denna tid finns tillgängliga.

Den arkeologiska avdelningen vid Åbo universitet ansvarar för utgrävningarna vid Ristimäki. Man strävar efter att ordna utgrävningar varje år. Ytterligare information om platsen, utgrävningarna och tillställningar finns på projektets hemsidor.

Utgrävningarna vid Ristimäki är möjliga främst tack vare utomstående finansiering. Föreningen ”Stödföreningen för arkeologisk forskning i Finland rf” som bildats för att bidra till medelinsamlingen ordnar bland annat guidade rundturer, säljer understödsprodukter samt mottar donationer. Alla som är intresserade av projektet är välkomna som medlemmar.

Ravattula by ligger ca fyra kilometer från Åbo centrum, mot Tavastehus, intill korsningen av riksväg 10 (Tavast riksväg) och Åbo omfartsväg. Ristimäki kan nås söderifrån, från Kurala Bybacke och från Ravattula köpcentrum på södra sidan av Aura å, samt norrifrån, från Hallis, via Gamla Ravattulavägen. Man kan besöka Ristimäki till fots eller med cykel, genom att följa lättrafikleder och stigar. Platsen är inte utmärkt med skyltar, men kyrkans hörnstenar och altare är utmärkta i terrängen. Det av fornminneslagen skyddade Ristimäki är ett unikt minne från Finlands förflutna. Besök på platsen sker i enlighet med fornminneslagen och allemansrätten. Att utgräva eller på annat sätt skada platsen är strängt förbjudet.


RISTIMÄKI IN RAVATTULA

The Oldest Church Remains in Finland


On Ristimäki hill in Ravattula, remains of an early medieval church were found in 2013. The remains have been dated to the late 12th century–early 13th century, in other words to the end of the Finnish Crusade period and the Early Middle Ages. The church is so far the oldest in Finland and also the only one dating from the period before the establishment of Finnish parish system. Ristimäki is exceptionally well preserved: the site comprises a church, a churchyard that served as burial ground, and a fence surrounding the churchyard.


Ristimäki (lit. Cross Hill) church was a wooden building that was constructed on a stone footing. The church consisted of two rooms: in the western end, there was a square nave and in the eastern end, a slightly smaller narrow choir in which the altar was located. The walls were presumably built by using a horizontal timbering technique and the floor was covered with planks. Today, only the stone footing and the foundation of the altar remain of the Ristimäki church. The corners of the church building and the location of the altar have been marked on the ground.


Kuva

Ristimäki church was small in comparison with modern churches. Nevertheless, it was prominent in the landscape during its lifetime. The approximately ten-metre-long church was located on a small hill sloping towards the River Aurajoki.


The church remains are surrounded by a churchyard with dozens of graves. Thus far only a few graves have been archaeologically examined. Most graves are located right in the vicinity of the church as it was regarded as the most valuable place for burying. According to radiocarbon datings, the burial ground may have already been in use a century before the construction of the church begun. Remains of a stone setting of a fence that surrounded the churchyard have so far been found on the south-western side of the hill.


As the project is still ongoing, many details about Ristimäki, such as the exact time of founding the church, are still unclear. Due to the scarce resources allocated to the project, only a rather small area has been unearthed so far. However, it is assumed that there could still be several interesting structures, for instance remains of a bell tower, waiting to be discovered. Researchers are continuously striving to shed more light on the past of Ristimäki.


Kuva

On the basis of natural scientific datings and finds, it seems that the use of the church and the churchyard ceased during the second quarter of the 13th century. Perhaps the church was destroyed by fire, or it was abandoned and left to decay. Around that time, the parochial organisation in Finland began and the religious life appears to have concentrated in the newly established parish centre.


Ristimäki is a unique archaeological site that opens new perspectives on early medieval history, the Christianisation process, and the ecclesiastical organisation in Finland. On Ristimäki, we truly are at the origins of the Christian culture.


The research on Ristimäki in Ravattula is conducted by The Department of Archaeology of the University of Turku. Excavations are carried out during few weeks every year. Archaeological excavations in Ristimäki are mainly funded through external means such as donations and grants. The Finnish Association for Supporting Archaeological Research has been founded to support the fundraising activities. The association organises guided tours to Ristimäki and pursues publishing activities. Anyone interested in the project is welcome to join the association.


Ravattula is located approximately four kilometres from the centre of Turku in the direction of Hämeenlinna, near the intersection of the national highway 10 (Hämeen valtatie) and the Turku bypass. Ristimäki is accessible on foot or by bicycle via a network of cycle routes. The site can be reached from Kurala village and Ravattula shopping centre on the southern side of the River Aurajoki and from Halinen on the northern side of the river via Vanha Ravattulantie road.


Ristimäki, a unique reminder of Finland’s early history, is protected by the Antiquities Act. Visiting the site is possible within the framework of the Act and the Finnish everyman’s right (jokamiehenoikeus). Unauthorised digging or causing any damage on the site is strictly forbidden.RISTIMÄKI VON RAVATTULA

Die älteste Kirchenstätte Finnlands


Im Gebiet Ristimäki (wörtl. Kreuzhügel) im Ortsteil Ravattula wurden 2013 Überreste einer mittelalterlichen Kirche gefunden, die auf die Zeit der Kreuzzüge und das frühere Mittelalter, d.h. zwischen dem Ende des 12. Jh. und den ersten Jahrzehnten des 13. Jh. zurückgehen. Die Kirche ist bisher die älteste und auch die einzige in Finnland, die aus der Zeit vor der allgemeinen Gründung von Kirchengemeinden in Finnland stammt. Ristimäki ist außergewöhnlich gut erhalten: die Stätte besteht aus den Überresten einer Kirche, eines Friedhofs und einer ihn umgebenden Mauer.


Die auf einem Steinsockel errichtete Holzkirche bestand aus zwei Räumen: am westlichen Ende befand sich ein quadratisches Kirchenschiff und am östlichen Ende gab es einen kleinen schmalen Chor mit einem Altar. Wahrscheinlich hatte die Kirche Wände aus horizontal verlegten Balken und der Boden war aus Planken oder Brettern angefertigt. Heutzutage sind nur mehr der Steinsockel und das Fundament des Altars der Kirche erhalten. Die Ecken der Kirche und die Lage des Altars sind auf dem Boden markiert.


Die Kirche war im Vergleich zu den modernen Kirchen klein. Trotzdem hob sie sich zu ihrer Zeit deutlich von der Landschaft ab. Die ungefähr zehn Meter lange Kirche befand sich auf einen kleinen, sanft zum Fluss Aurajoki hin abfallenden Hügel.


Kuva

Um die Kirchenüberreste liegen dutzenden Gräber, von denen bisher nur wenige archäologisch untersucht worden sind. Ein Großteil der Gräber befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kirche, ein Gebiet, das seinerzeit als das wertvollste betrachtet wurde. Aus den Radiokarbondatierungen kann geschlossen werden, dass der Platz schon vor einem Jahrhundert vor der Errichtung der Kirche als Friedhof diente. Überreste eines Fundaments der den Friedhof umgebenden Mauer sind jedoch bisher im südwestlichen Teil des Hügels gefunden worden.


Das Forschungsprojekt ist noch im Gang, und viele Details im historischen Gebiet von Ristimäki liegen noch im Dunkeln. Da die archäologisch untersuchten Flächen aufgrund der geringen Ressourcen noch nicht sehr umfangreich sind, können viele interessante Strukturen, wie z.B. Überreste eines Glockenturms, noch unter der Erde verborgen sein. Die genaue Errichtungszeit der Kirche ist derzeit noch nicht bekannt. Die Forscher sind jedoch bestrebt, auch weiterhin Licht in die Geschichte von Ristimäki zu bringen.


Kuva

Wie die naturwissenschaftlichen Datierungen und Funde belegen, endete die Nutzung der Kirche und des Friedhofs im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts. Vielleicht brannte die Kirche ab oder sie wurde verlassen und dem Verfall preisgegeben. Zur selben Zeit kam es in Finnland zur Einrichtung größerer Kirchengemeinden und das kirchliche Leben von Ravattula scheint auf das neue Zentrum der Pfarrgemeinde verlegt worden zu sein.


Ristimäki ist eine einzigartige archäologische Fundstätte, die neue Perspektiven auf das frühe Mittelalter, auf die Christianisierung und auf die kirchliche Organisierung in Finnland eröffnet. Auf dem Hügel von Ristimäki befinden wir uns ganz konkret am Ausgangsort der kirchlichen Kultur.


Die Ausgrabungen im Areal Ristimäki von Ravattula werden vom Fach Archäologie der Universität Turku durchgeführt. Die Ausgrabungen erstrecken sich jährlich über einige Wochen. Weitere Informationen über Ristimäki und künftige Veranstaltungen finden sich auf der Homepage des Forschungsprojekts.


Die Erforschung von Ristimäki erfolgt hauptsächlich mit Hilfe externer Finanzierung. Zur Förderung der Mittelbeschaffung wurde der Verein Suomen muinaistutkimuksen tuki ry (Finnischer Verein zur Förderung archäologischer Forschung) gegründet, der u.a. Führungen im Areal von Ristimäki organisiert und verschiedene Publikationen verkauft. Alle am Projekt Interessierten sind herzlich willkommen in unserem Verein.


Ravattula liegt ungefähr 4 km vom Zentrum von Turku in Richtung Hämeenlinna, in der Nähe des Verkehrskreuzes der Nationalstraße 10 und der Umgehungsstraße von Turku E18. Ristimäki ist zu Fuß und mit dem Fahrrad auf Radwegen zu erreichen. Auf der Südseite des Flusses Aurajoki erreicht man Ristimäki vom Stadtteil Kurala und vom Einkaufszentrum Ravattula aus, auf der Nordseite von Halinen über die Straße Vanha Ravattulantie.


Ristimäki ist ein einzigartiges Relikt aus der Frühgeschichte Finnlands und ist durch das finnische Altertümer-Gesetz geschützt. Die Stätte kann im Rahmen dieses Gesetzes und ausgehend vom finnischen Jedermannsrecht (jokamiehenoikeus) besucht werden. Eigenmächtige Grabungen, Beschädigung von Funden und sonstige Beeinträchtigungen der historischen Stätte sind strengstens untersagt.Finland’s oldest church discovered near Turku (Yle news)